Hoger inschriijvingsgeld: juridisch koosjer?

Opinie 23/10/2014 - Misschien moet het Grondwettelijk Hof dat meer eens toetsen aan het standstill-beginsel…


Het Duitse voorbeeld werd niet gevolgd

De kogel is door de kerk. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft beslist het inschrijvingsgeld voor de studenten aan een hogeschool of een universiteit op te trekken van 620 naar 890 euro, een verhoging van maar liefst 270 euro per jaar. Zo’n 180.000 studenten die niet op een beurs kunnen rekenen, zijn hiervan het slachtoffer. Voor beursstudenten wordt het bedrag van 105 euro behouden, maar het bedrag voor bijna-beursstudenten wordt eveneens verhoogd, met 60 euro, van 410 tot 470 euro.

Het blijft een slecht idee het toegangsticket voor hoger onderwijs fors duurder te maken en daarmee de toegang voor een aantal groepen te bemoeilijken. Jammer dat het anders zo bejubelde voorbeeld van Duitsland (waar men terecht meent dat een laag inschrijvingsgeld van om en bij de 200 euro goed is voor de economie) deze keer blijkbaar niet zo inspirerend werkte…

Naar het Grondwettelijk Hof?

Bovendien rijst de vraag over de wettelijkheid van deze verhoging. België heeft zich er immers toe verbonden om ook voor het hoger onderwijs in principe naar kosteloosheid te streven en de inschrijvingsgelden niet forser te verhogen dan de evolutie van de levensduurte (het zogenaamde standstill-beginsel). Gaat de verhoging die de Vlaamse regering nu invoert hier niet fors tegenin? Het Grondwettelijk Hof kan hier nog wel eens een vette kluif aan hebben…

De studenten moeten ook nog andere besparingen slikken. Er wordt geknipt op de werkingsmiddelen, de middelen voor 500 voltijds onderwijzend personeel in het hoger onderwijs en de sociale voorzieningen, zoals koten en studentenrestaurants. De studenten en hun ouders krijgen dus voor een hoger inschrijvingsgeld minder kwaliteit.

Vlaanderen gebuisd voor levenslang leren

Maar deze Vlaamse regering gaat nog verder in haar besparingen in onderwijs en vorming. Naast de verhoging van de maximumfactuur voor het kleuter en het lager onderwijs, zet ze nu ook het mes in levenslang leren.

Vermits een mens niet klaar is met leren op het moment dat hij of zij de schoolbanken verlaat, heeft het beleid de laatste jaren de mond vol van levenslang leren voor iedereen. Mooi in theorie, maar in praktijk blijkt dat slechts 6,8% van de bevolking deelneemt aan permanente vorming, terwijl dit in Nederland, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk meer dan 15% is en in de Scandinavische landen zelfs rond de 30%.

En wat is nu de oplossing van de Vlaamse regering? Volop snoeien in net de drie bijkomende opleidingsmogelijkheden voor volwassenen. Begrijpe wie kan.

Halfweg gepakt

Wie in de centra voor volwassenonderwijs bijvoorbeeld een taalcursus of informaticacursus wil volgen, moet in de toekomst ook daar een hoger inschrijvingsgeld betalen: 1,50 euro per uur in plaats van1,15 euro. Voor een taalcursus van 120 uur moet je binnenkort 180 euro in plaats van 138 euro neertellen of een verhoging van 42 euro.

Bovendien wil men deze verhoging invoeren vanaf 1 januari 2015. Dus studenten die in september 2014 zijn gestart, zullen halfweg het jaar met een plotse verhoging van hun inschrijvingsgeld worden geconfronteerd. Stel je voor dat je iets koopt en dat de winkelier achteraf bij je komt aanbellen om nog wat extra te betalen… Verder zullen ook volwassenen die deeltijds kunstonderwijs willen volgen in de toekomst 300 euro in plaats van 202 euro inschrijvingsgeld moeten betalen.

Kafka met opleidingscheques

Tot slot is Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) ook van plan opnieuw drastisch te knippen in de opleidingscheques. In de toekomst zullen werknemers met een diploma hoger onderwijs geen opleidingscheques meer kunnen bestellen wanneer zij zich willen bijscholen of herscholen. Enkel indien zij eerst een volledig loopbaanbegeleidingstraject volgen (met overigens op zich een persoonlijke bijdrage van 80 euro), blijft het mogelijk een tussenkomst van 125 euro te verkrijgen. 80 euro betalen om 125 euro te krijgen… Over Kafka gesproken…. De boodschap van deze regering is duidelijk: leer niet meer bij.

In 2009 volgden nog ongeveer 250.000 werknemers een opleiding via opleidingscheques. In 2013 waren dit er al minder dan 100.000. Door de forse besparing en het verder beperken van de doelgroep zal dit aantal nog verder dalen, zodat het idee van levenslang leren toch wel heel sterk onder druk komt te staan.

Ik roep de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement die nog over deze besparingen zullen debatteren de komende weken op om maximaal in te zetten op onderwijs en levenslang leren en de rekening daarbij niet door te schuiven naar de studenten, de ouders en de werknemers.

Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV

 

Lees ook

Zoek op trefwoord

onderwijs Vlaamse Regering