15 voorstellen voor een rechtvaardige Vlaamse fiscaliteit

Persbericht 2/12/2014 -Het Vlaams ABVV vraagt een rechtvaardige bijdrage aan bedrijven en vermogenden.


De Vlaamse regering wil haar begroting op orde brengen door een aanslag te plegen op de koopkracht van de Vlaamse gezinnen. Het Vlaams ABVV stelt daar vandaag een visie tegenover die moet leiden tot een duurzame woonfiscaliteit en een rechtvaardige bijdrage vraagt aan bedrijven en vermogenden.

Na de zesde staatshervorming beschikt de Vlaamse regering over uitgebreide mogelijkheden om werk te maken van een meer rechtvaardige fiscaliteit. De Vlaamse regering kijkt echter, net zoals haar federale tegenhanger, enkel naar de werknemers en hun gezinnen om het begrotingsplaatje te doen kloppen.

Het Comité van het Vlaams ABVV keurde vandaag 15 voorstellen goed waarmee we aan het begin van deze legislatuur onze verwachtingen over fiscaliteit duidelijk communiceren aan de nieuwe Vlaamse regering. Deze visie bestaat uit een aantal algemene principes en gaat dieper in op drie belangrijke aandachtspunten voor de Vlaamse werknemers en hun gezinnen: de woonfiscaliteit, de bedrijfsfiscaliteit en de vermogensfiscaliteit.

De 15 voorstellen zijn opgenomen als bijlage bij dit persbericht. Hieronder lichten we  er vijf opvallende uit.

1. Maak de zorgbijdrage progressiever

Vanaf volgend jaar zal elke Vlaming jaarlijks 50 euro zorgbijdrage moeten betalen in plaats van 25 euro vandaag. En dit ongeacht zijn vermogen of inkomen. Enkel voor de allerlaagste inkomens bedraagt de bijdrage 25 euro, wat een verhoging met 150% betekent tegenover het vorige tarief.

Het Vlaams ABVV vindt dat ook de zorgverzekering op een progressieve basis moet gefinancierd worden. Dit kan via een zorgcentiem in de personenbelasting of door de bestaande bijdrageregeling progressief te maken, bijvoorbeeld op basis van de inkomensbarema’s die gehanteerd worden bij de maximumfactuur voor geneeskundige verzorging.

2. Woonbonus richten op lage inkomens en duurzame renovatie

Omwille van budgettaire en economische redenen is ook het Vlaams ABVV voorstander van een aanpassing van de woonbonus. De bruuske afbouw zoals nu voorzien is echter niet verstandig. Het Vlaams ABVV wil een uitgebreidere overgangsregeling bij de invoering van de nieuwe woonbonus. We pleiten voor de omvorming van de woonbonus naar een meer doelgericht instrument ter ondersteuning van eigenaars met lage inkomens en van duurzame renovatieprojecten.

3. Binnenkort meer fiscale steun voor tweede dan voor eerste woning?

Het is ook duidelijk dat de Vlaamse regering over de nieuwe regeling niet lang heeft nagedacht. Zo zal men binnenkort middels het langetermijnsparen meer fiscale steun kunnen krijgen voor een hypothecaire lening ter financiering van een tweede woning dan voor een lening ter financiering van de enige eigen woning in Vlaanderen. Het Vlaams ABVV eist dat de Vlaamse regering - eventueel in overleg met de federale regering - deze anomalie wegwerkt.

4. Stilstandtaks moet bedrijven aanzetten tot investeren in innovatie

Het Vlaams ABVV pleit voor een activerende ondernemingsfiscaliteit op het vlak van investeringen en tewerkstelling. Dit kan door het omvormen van de bestaande vrijstellingen van onroerende voorheffing op materieel en outillage naar een stilstandtaks, waarbij nieuwe investeringen in machines en uitrusting enkel gedurende de eerste 10 jaar worden vrijgesteld.

5. Versterkte progressiviteit in schenkings- en successierechten

Het Vlaams ABVV vindt dat ook de vermogens moeten bijdragen aan de sanering van de Vlaamse begroting en pleit daarom voor een grotere bijdrage uit de schenkings- en successierechten. Daarbij moeten de grote(re) vermogens de zwaarste lasten dragen.  De Vlaamse regering moet hiertoe de wettelijke ontwijkingsmogelijkheden inperken en van fraudebestrijding een beleidsprioriteit maken. Het opstellen van een vermogenskadaster en het beter op elkaar afstemmen van de tarieven in de schenkings- en successierechten moeten hiervan deel uitmaken.

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

belastingen Vlaamse Regering