Verlaging schenkingsrechten zoveelste cadeau voor de rijken

Persbericht 2/04/2015 -


Het Vlaams ABVV is tevreden dat de Vlaamse regering nadenkt over nieuwe inkomsten en een eerlijkere belasting via een taxshift nu de Vlaamse begrotingscontrole in troebel vaarwater dreigt te komen. Maar het voorstel van Open VLD betekent in de praktijk niet meer dan een platte  verlaging van de belasting op vermogen.

Kromme redenering

Dat het voorstel van Open VLD om de schenkingsrechten te verlagen nu opnieuw komt bovendrijven, roept bij ons vragen op over de intenties van deze Vlaamse regering. Bij een taxshift draait het om een eerlijkere bijdrage uit grote vermogens, en laat nu net de successie- en schenkingsrechten de enige vorm van vermogensheffingen zijn die Vlaanderen kent (die bovendien instaan voor een aanzienlijk deel van de Vlaamse inkomsten).

De redenering is ook krom. Omdat de belasting op schenkingen vaak wordt vermeden, zijn de inkomsten voor Vlaanderen lager dan zou moeten. De redenering luidt dan als volgt: verlaag de tarieven van deze belasting en er zullen meer transacties worden aangegeven, wat de inkomsten zal doen toenemen. Als deze logica zou worden toegepast op alle vormen van fiscale ontwijking, eindigen we op de bodem. Een strengere toepassing van de wetgeving, gepaard met de nodige controles is hier net aan de orde!

Gevaar op overschatting

Stel nu nog dat het klopt dat verlaagde tarieven tot meer aangegeven transacties en een substantiële verhoging van de inkomsten zouden leiden, dreigt hier volgens een rapport van de SERV uit 2010 steeds een overschattingsgevaar, evenals een uitdovend effect.

Als een verlaging van de tarieven van de schenkbelasting inderdaad op korte termijn een verhoging van de inkomsten uit schenkbelasting zouden veroorzaken, vreest het Vlaams ABV dat dit tot een verlies in de erfbelasting zal leiden. Bovendien zal dit zich pas later en meer gespreid in de tijd manifesteren, en dreigt het gevaar om het einde van de rit met substantieel lagere fiscale opbrengsten uit te komen.

Platte verlaging van belasting op vermogen

Tenslotte betekent een daling van de tarieven van de schenkingsrechten m.b.t. onroerende goederen in wezen een aanzienlijke afbouw van de progressiviteit van de tarieven. Uitgaand van het voorstel dat we lezen in de media blijkt dat de tariefdaling zowel in absolute als in relatieve termen sterk zal toenemen naarmate de waarde van de schenking stijgt. In de praktijk betekent het stokpaardje van Open VLD dan ook niet meer dan een platte  verlaging van de belasting op vermogen.

Tijd voor rechtvaardige fiscaliteit

De Vlaamse regering heeft, net zoals haar Federale tegenhanger, al voldoende inspanningen gevraagd van de werknemers en hun gezinnen om het begrotingsplaatje te doen kloppen. Het wordt tijd om werk te maken van rechtvaardigere belastingen waarbij ook de grote vermogens hun steentje bijdragen.

Daarom verwijzen we naar onze 15 voorstellen voor een meer rechtvaardige Vlaamse fiscaliteit. Een grotere bijdrage van uit schenkings- en successierechten op basis van progressieve tarieven maakt hier deel van uit, evenals het afschaffen van onrechtvaardige gunstregimes, het opstellen van een vermogenskadaster, het inperken van de wettelijke  ontwijkingsmogelijkheden en het opvoeren van de strijd tegen fiscale fraude.

Lees ook

Zoek op trefwoord

belastingen Vlaamse Regering