1 mei 2015: toespraak Caroline Copers

Speech Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV

Genoeg is genoeg! Het ABVV staat aan de kant van de mensen, de regeringen staan aan de kant van de rijken.


1 mei 2015, Antwerpen

Kameraden, goedemorgen

Een jaar geleden – op 1 mei 2014 – stonden we op drie weken voor belangrijke verkiezingen. En vanop deze plek waarschuwden we – partij,  mutualiteit en vakbond – voor het rechtse programma dat op ons afkwam.

Vandaag zijn we een jaar later. En de wereld is er op achteruit gegaan. We waarschuwden voor de afbouw van de brugpensioenen. Deze werden grondig aangepakt. We waarschuwden voor een aanval op de index. De indexsprong werd inmiddels gestemd door het federaal parlement. We waarschuwden voor de jacht op de werklozen. Ondertussen worden de werklozen zwaar aangepakt.

Ondertussen valt N-VA openlijk en zonder schaamte de vakbonden en de mutualiteiten aan. En houden de regeringen alleen rekening met de werkgeversorganisaties. En leveren verschillende ministers alleen nog lippendienst aan het sociaal overleg.

 

Kameraden,

1 mei is onze dag, dag van solidariteit, dag van de Arbeid. Het is de dag waarop we het belang van onze sociale verworvenheden in de verf zetten.

Wij eisen het behoud van de welvaartstaat, niet de afbraak ervan! We zien vandaag dat de rechts-liberale en rechts-conservatieve regeringen maar één principe hanteren: verarm de burgers, verrijk de rijken. De koopkracht van iedereen gaat achteruit terwijl de facturen stijgen: van het openbaar vervoer, het onderwijs, de kinderopvang…

Jonge werklozen verliezen hun inschakelingsuitkering. Oudere werklozen verliezen hun anciënniteitstoeslag. Bruggepensioneerden moeten ook na lange loopbanen solliciteren voor een andere job. We moeten allemaal langer werken voor minder pensioen. Geen enkel verkiezingsprogramma heeft de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar vooropgesteld.

Meer en meer studies tonen tegelijkertijd aan dat zij die wel werk hebben meer en meer tegen de grenzen van wat doenbaar is aanlopen. Langer werken zonder werkbare jobs zal alleen maar meer mensen doen afhaken.

Deze regeringen hebben geen enkele visie over wat een van onze grootste maatschappelijke uitdagingen is vandaag. Ze denken alleen in symbolen. Het symbool van 67. Het symbool van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Ze weigeren evenwel na te denken over de condities waarbinnen gemiddeld langer werken mogelijk moet kunnen zijn: over combinatie werk/privé, over aanpak van mobiliteit, stress, verlichten van het werk, opleidingsmogelijkheden, over het belang om de ganse loopbaan vanaf de start in het vizier te nemen.

Erger nog: tegelijkertijd worden oudere werklozen niet aangeworven door de bedrijven, terwijl ze wel verplicht worden te solliciteren, ook wanneer ze in brugpensioen zijn. Terwijl jongeren alleen maar terecht kunnen in precaire, tijdelijke contracten en geslachtofferd worden aan het symbool van de flexibiliteit.

 

Kameraden,

De indexsprong treft iedereen die werkt, iedereen die een uitkering ontvangt en vooral: het treft extra hard de ambtenaren voor wie geen andere loonsaanpassing bestaat dan een loonindexatie.

2,6 miljard euro gaat op deze manier naar de bedrijven. Daar staat geen enkele extra job tegenover ! Maar nog is dat niet genoeg voor het VBO. Werknemers moeten voor de werkgeversorganisaties nog goedkoper worden gemaakt… en de opbrengst van de zogenaamde taxshift moet alleen de bedrijven ten goede komen.

Het ABVV heeft daarop één duidelijk antwoord: genoeg is genoeg! Het ABVV staat aan de kant van de mensen, de regeringen staan aan de kant van de rijken.

 

Kameraden,

Ik wil jullie bedanken voor jullie inzet. We zijn allemaal samen sinds september 2014 in verzet tegen dit federaal en Vlaams rechts beleid van eenzijdige besparingen waardoor iedereen behalve de vermogenden en de rijken getroffen worden.

Het zijn niet wij die zeggen dat “om een omelet te maken er nu eenmaal eieren moeten worden gebroken”! Versta: zwijg en lever in.
Het zijn niet wij die zeggen dat “werklozen beter werk zouden zoeken dan met hun kinderen op café te zitten”.
Het zijn niet wij die zeggen dat “werklozen zonder uitkering wel sneller zullen werk zoeken vanaf het moment dat ze hun facturen niet meer kunnen betalen”.

Deze onaanvaardbare uitspraken tonen de echte agenda van de ‘Kracht van Verandering’!

 

Kameraden,

We willen een ander beleid in dit land. Niet dit beleid dat de ongelijkheid alleen maar doet toenemen. Niet dit beleid waarbij elke ABVV-kritiek op de concrete afbouw van sociale maatregelen wordt gepareerd met de vage verwijzing naar zogenaamde sociale correcties die uiteraard nooit worden  geconcretiseerd.

De basis van een ander beleid is een echte rechtvaardige fiscaliteit. Niet een taxshift: rechts heeft de term geclaimd en er een containerbegrip van gemaakt waar alles en vooral  niks in zit. Taxshift voor rechts betekent dat de rijken en de vermogenden in dit land zo minimaal mogelijk worden lastig gevallen.

Alleen een rechtvaardige fiscaliteit, die de inspanningen verdeelt en de sterkste schouders de zwaarste lasten doet dragen, kan ervoor zorgen dat er opnieuw wordt geïnvesteerd. In jobs. In kwalitatieve openbare diensten. In duurzame groei. In een stevige federale sociale zekerheid. In een sterke welvaarstaat.

Samen met het FOS voeren we de volgende twee jaar campagne voor een betere sociale bescherming, overal ter wereld. We zien vandaag dat we de principes van deze campagne ook in eigen land zullen moeten verdedigen: sociale bescherming is een mensenrecht! In sociale bescherming moet geïnvesteerd worden! Sociale organisaties moeten inspraak hebben in het sociaal beleid!

 

Kameraden,

1 mei gaat over solidariteit. Een rechtvaardige fiscaliteit is solidariteit geconcretiseerd. Een sterke welvaartstaat is solidariteit geconcretiseerd. Kwalitatieve en toegankelijke openbare diensten zijn dat ook.

Op onze solidariteit wordt dagdagelijks beroep gedaan. Weze het de Europese schande van de Dode Zee en de duizenden vluchtelingen die het leven laten in hun oversteek naar een veilig leven. Weze het de manier waarop we in ons land omgaan met de mensen zonder papieren, die op 3 mei 2015 in Brussel eens te meer zullen betogen. Hun problematiek is acuut en actueel …

 

Kameraden,

Ons verzet is niet gedaan. De komende weken en maanden blijven we gemobiliseerd. We zullen met verschillende acties de aandacht vestigen op de impact van het beleid specifiek naar jongeren, vrouwen, gepensioneerden en oudere werklozen.

We moeten verder investeren in het gemeenschappelijk vakbondsfront. We moeten investeren in een stevige samenwerking met het middenveld en met de grote burgerbeweging Hart Boven Hard.

We moeten zolang deze regeringen aan de macht zijn een breed progressief front vormen zodat we samen met vele andere bondgenoten keer op keer de aanvallen vanuit het beleid kunnen afslaan. En dat zal de volgende jaren nodig blijven.

Leve 1 mei! Leve het ABVV!

Lees ook

Zoek op trefwoord

1 mei