Comité 2012: Werkbaar werk

6/03/2012 - Teksten en presentaties van het Comité van het Vlaams ABVV.


Comité Vlaams ABVV

Het (Intergewestelijk) Comité van het Vlaams ABVV bestaat uit vertegenwoordigers van de beroepscentrales en de gewestelijke afdelingen, en komt samen op initiatief van het Bureau van het Vlaams ABVV. Het Comité bepaalt de standpunten van het Vlaams ABVV over actuele syndicale vraagstukken.

Onderwerp van het Comité dat op 6 maart 2012 in Brussel samenkwam: werkbaar werk in Vlaanderen. Aanleiding: het nieuwe loopbaanakkoord dat sociale partners en Vlaamse regering in februari 2012 afsloten.

Agenda:

 1. Welkomstwoord - Rudy De Leeuw, voorzitter ABVV 
 2. Presentatie van de resultaten van de Werkbaarheidsmonitor -  Jos Coenen, Stichting Innovatie en Arbeid
 3. Syndicale getuigenis - Patrick Mertens, provinciaal secretaris ABVV Metaal Oost-Vlaanderen
 4. Syndicale getuigenis - Steven Steyaert, hoofdafgevaardigde ABVV Volvo Parts
 5. Syndicale getuigenis - Pia Desmet, federaal secretaris BBTK
 6. Bespreking en goedkeuring resolutie Werkbaar Werk

1. Rudy De Leeuw: inleiding

De federale regering heeft heel wat beslissingen genomen die een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden meebrengen zonder dat daar concrete maatregelen tegenover staan die het ook mogelijk maken langer te blijven werken. Zie de aanval op het brugpensioen, op vervroegde uitstapregelingen en op het tijdskrediet voor oudere werknemers.

Veel jobs zijn niet werkbaar. Soms hebben we als vakbond ook zelf boter op het hoofd wanneer we zware arbeidsomstandigheden afkopen via lonen en premies. Dat is ook wat de werkgevers willen. Zo werd het ook mogelijk dat we eerst hyperproductief zijn om vervolgens vervroegd uit te treden.

Maar in veel bedrijven neemt de werkdruk zodanige proporties aan dat werken letterlijk ziek maakt. Door systematisch niet te vervangen bij afwezigheid bijvoorbeeld.

Aan de andere kant is het dankzij het ABVV dat er in Vlaanderen stelselmatig meer aandacht is gegaan naar werkbaarheid. Wij waren de pleitbezorgers van een wetenschappelijke meting. En zo kregen we de werkbaarheidsmonitor. Meten is weten en de werkbaarheidsmonitor maakt duidelijk dat er dringend actie moet worden genomen op de arbeidsmarkt.

Vandaar dat we er ook in slaagden om in het Pact 2020 de doelstelling te formuleren dat tegen 2020 6 op de 10 werknemers een werkbare job moet hebben. Om dit te bereiken moeten er ook acties komen in de bedrijven en sectoren. Dankzij het Vlaams ABVV is dit mee opgenomen in het loopbaanakkoord dat de Vlaamse regering en de sociale partners in februari 2012 afsloten.

Maar aandacht voor werkbaarheid is niet genoeg. We moeten nu concrete voorstellen kunnen doen om de jobs werkbaar te maken, in de bedrijven, in de sectoren. Daarom leggen we werkbaarheid op de tafel en willen we nu zoeken naar concrete voorstellen en concrete oplossingen. Werkbaarheid moet het voorwerp worden van sociaal overleg.

Onze delegees in de bedrijven moeten hierover kunnen meespreken. Maar hiervoor moeten we ervaringen kunnen uitwisselen. Daarom organiseren we vandaag dit Comité van het Vlaams ABVV.

2. Jos Coenen: werkbaarheidsmonitor

Denk jij te kunnen doorwerken tot aan je pensioen? Die vraag kwam ook aan bod in de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid (STV), een grootschalige bevraging van werknemers.

Grafiek uit de werkbaarheidsmonitor: Denkt u in staat te zijn om uw huidige job voort te zetten tot uw pensioen?

Bij de werknemers met werkbaar werk antwoordde 83% ja. Maar slechts de helft van de werknemers heeft werkbaar werk...

Bij de anderen daalt het aantal positieve antwoorden spectaculair naar een schrale 14%. Belangrijke vaststelling daarbij: meer werknemers denken toch langer aan de slag te kunnen blijven als ze aangepast werk krijgen.

3. Patrick Mertens (ABVV-Metaal): getuigenis

Hoe gaan werkgevers om met de vergrijzing en ontgroening van hun medewerkers? En is er daarbij een verschil tussen kleine, middelgrote en grote ondernemingen?

Ervaren oudere werknemers een grotere werkdruk dan jongere werknemers? En hebben bedrijven een beleid dat specifiek op oudere werknemers is gericht?

Die vragen stonden centraal in een onderzoek bij werkgevers en werknemers in de metaalsector in Oost-Vlaanderen. Leeftijdsbewust personeelsbeleid is er nog lang niet ingeburgerd, luidt een van de conclusies.

Andere conclusie: werknemers geven drie remedies aan om het langer vol te houden: tijdskrediet, minder repetitieve arbeid en een aangepast arbeidsritme.

4. Steven Steyaert (ABVV Volvo Parts): getuigenis

Bij Volvo Parts in Gent bestond grote ongerustheid bij de oudere werknemers: zullen wij onze job nog wel aankunnen?

Dankzij een wetenschappelijke studie slaagde de ABVV-delegatie erin de werkgever hier oren naar te doen krijgen. Die studie toonde aan dat bij werknemers vanaf 30 jaar de spiermassa en -sterkte afneemt en de recuperatieperiode toeneemt.

De ABVV-delegatie maakte de directie ook duidelijk dat zonder voorakkoord over dit probleem er geen cao-onderhandelingen mogelijk waren. Het sociaal overleg resulteerde in een gezamenlijk plan van aanpak, met onder meer de mogelijkheid op een aangepast werkritme voor oudere werknemers.

5. Pia Desmet (BBTK): getuigenis

Bij de spaarbank Landbouwkrediet in Brussel kampte het personeel met mobiliteitsproblemen. Het hoofdkantoor is moelijk bereikbaar en kampt met parkeerproblemen. De lange verplaatsingstijden wegen ook op het gezinsleven.

De werkgever wilde dan weer snoeien in het aantal onbenutte werkposten. Werkgever en werknemers stelden samen een plan op om homeworking en satelietworking in te voeren. 

Na een succesvol experiment werd het in een bedrijfsakkoord gegoten. De aanvankelijke weerstand maakte plaats voor enthousiasme. Werknemers zeggen minder stress te hebben, productiever te zijn en zich sterker gewaardeerd te voelen.

BBTK wil nu deze aanpak via een sectorakkoord uitrollen naar alle spaarbanken.

6. Resolutie Vlaams ABVV

Standpunt van het Vlaams ABVV over werkbaar werk.

Downloads

Verklarende woordenlijst

 • Addendum bij een sectorconvenant
 • Diversiteitsplan
 • ESF
 • KMO-portefeuille
 • Loopbaanakkoord
 • Pact 2020
 • Sectorconvenant
 • SERR en Resoc
 • SERV
 • Stichting Innovatie en Arbeid
 • Strategische innovatie- en opleidingssteun (SIO)
 • VESOC
 • Werkbaar werk

Downloads

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

werkbaar werk