Na bedrijven ook werknemers steunen

Persbericht 14/12/2020 - Het Vlaams ABVV is tevreden met het VESOC-akkoord ‘Alle Hens Aan Dek‘, dat de sociale partners vandaag met de Vlaamse regering hebben gesloten.


Het akkoord voorziet een belangrijke injectie aan eenmalige relancemiddelen in opleidingsaanbod en ondersteuning voor werknemers en werklozen in 2021. Zo’n investering is nodig in het licht van de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis. “Net zoals we de getroffen bedrijven ondersteunen, moeten we ook de getroffen werknemers steunen”, aldus algemeen secretaris Caroline Copers. “Als vakbond willen we daar ook zelf aan meewerken via onze dienstverlening.” Al blijven ook extra stappen nodig.


Het akkoord Alle Hens Aan Dek, dat vandaag door de Vlaamse regering en de sociale partners wordt ondertekend, voorziet 190 miljoen euro voor relancemaatregelen in het arbeidsmarktbeleid. En dat op drie assen: 1) Een opleidingsoffensief in 2021, 2) De digitale vaardigheden versterken en 3) Mensen duurzaam aan de slag helpen en houden. 

Vrijwillig

Een bijzonder belangrijk onderdeel voor het Vlaams ABVV is de bepaling dat het aanbod aan opleiding en ondersteuning voor wie tijdelijk werkloos is, op vrijwillige basis georganiseerd is en blijft. Het is immers de werkgever (of de overheid via de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in kader van COVID-19) die beslist over begin en einde van tijdelijke werkloosheid, niet de werknemer. De slachtoffers van de crisis mogen niet de zondebok worden.

Met de financiële injectie wordt ook het budget van VDAB (tijdelijk) versterkt. Een noodzakelijke inhaalbeweging gezien de economische crisis en de besparingen van de afgelopen jaren.

Tegelijk worden er eindelijk een reeks maatregelen in het vooruitzicht gesteld om de ongelijke kansen van mensen met migratieachtergrond in onderwijs en op de arbeidsmark aan te pakken. De lijst met 60 acties die de sociale partners al sinds 2019 overeengekomen waren in de SERV, zal worden geconcretiseerd.

Meer nodig

Met het akkoord wordt een eerste stap gezet richting sociaal-economische relance in 2021. Er zal echter meer nodig zijn. We verwachten van de Vlaamse overheid dat zij constructief samenwerkt met de andere beleidsniveaus om de noodzakelijke investeringen in jobcreatie en -behoud te realiseren, en dat zij verder overleg pleegt hierover met de sociale partners.

De sociale component (inkomensondersteuning, woonproblematiek, armoedebestrijding…) blijft totnogtoe in de relanceplannen van de Vlaamse regering eerder afwezig. Ook daar vragen we inspanningen en verder overleg.

Daarnaast verdient ook werkdruk en werkbaar werk in de huidige omstandigheden bijzondere aandacht, een aspect dat in dit akkoord helaas sterk onderbelicht blijft.

“Na de eenmalige inspanning in 2021 zal er nog heel veel werk op de plank liggen om de gevolgen van de crisis weg te werken en de factuur van de gedane inspanningen eerlijk te verdelen”, aldus nog Caroline Copers.

Zoek op trefwoord

VDAB VESOC Vlaamse Regering